ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง Facebook:atdsr@hotmail.co.th

"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามวัย  ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง  สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ผู้เรียนต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ ใช้ภาษาเป็น"

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

         โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ 2299 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     รหัส 10270 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2757-3899  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง ประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 57 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3


สภาพทั่วไปของชุมชน

          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 55,117 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สถานีอนามัยตำบลสำโรงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ  เทศบาลตำบลด่านสำโรง วัดด่านสำโรง ชุมชนช.พรชาติ ชุมชนปิ่นแก้ว ชุมชนจัดสรรใหม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ค้าขาย เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ อพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประวัติโดยสังเขป

         โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 สภาเทศบาลตำบลด่านสำโรง มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลด่านสำโรง จัดตั้งสถานศึกษาระดับอนุบาล เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและรองรับความเจริญของสังคม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลด่านสำโรง ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง และ ประกาศเทศบาลตำบลด่านสำโรง เรื่อง การขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6   สภาเทศบาลตำบลด่านสำโรงได้ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 6 โดยขยายปีการศึกษาละ 1 ระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปและ ตามมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ขออัตรากำลังพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 6 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 

 **********************************************************************************************************

 

          

  

 

 

ภาพกิจกรรม

 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

More...

 ประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน

 

 

 

 

อ่านต่อ

กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การวาดภาพด้วยสีเทียน การปั้นการฉีก การตัดปะ การพิมพ์ภาพด้วยสีน้ำ

อ่านต่อ

กิจกรรมตามเสรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

กิจกรรมที่เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมประสบการณ์ที่จัดไว้ในห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

เรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง ฝึกการฟัง การแสดงความคิด การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษา การประกอบอาหาร หรือการสำรวจ

อ่านต่อ

กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

ฝึกทักษะทางสังคม รู้จักการรอคอย เล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเช่น เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา การละเล่นพื้นบ้าน

อ่านต่อ

กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

พัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดหมวดหมู่ เกมการศึกษา ของเล่น การเรียงลำดับเหตุการณ์

 
อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าจังหวะหมายถึง  กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายตามจังหวะ  ต่าง ๆ  โดยให้มีอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมกับการเคลื่อนไหวนั้น ๆ

อ่านต่อWebboard All Topic
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดแนะนำ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2010-09-222206 / 8
dot
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัคร2015-10-05527 / 6
dot
กระทู้ปกติสอบถาม 2013-06-24844 / 2
dot
กระทู้ปกติสมัครเรียน2017-01-11189 / 1
dot
กระทู้ปกติเรียนภาษาต่างประเทศ2014-06-26548 / 2
dot
กระทู้ปกติขอทราบกำหนดการสมัครเรียนเด็กอนุบาล 1 คะ2014-11-06580 / 1
dot
กระทู้ปกติกิจกรมนาฏศิลป์2014-06-11492 / 0
dot
กระทู้ปกติซื้อหนังสือวันไหนคะ2013-03-29825 / 0
dot
กระทู้ปกติถ้าเกิดชื่อไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเข้าเรียนได้ไหม2013-01-22919 / 0
dot
กระทู้ปกติกำหนดการรับสมัครนักเรียน2012-10-131270 / 5
dot
กระทู้ปกติโรงเรียนรัฐบาล แต่บริหารงานแบบเอกชน น่าดีใจจังที่ม...2011-07-232333 / 3
dot
กระทู้ปกติดีใจจังมีwebของโรงเรียนแล้ว2010-10-211989 / 3
dot
กระทู้ปกติเด็ก2011-06-162188 / 0
dot
กระทู้ปกติศิษย์เก่า2010-11-111850 / 4
dot
กระทู้ปกติเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ช่วงไหน ?2010-10-091882 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th