ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กิจกรรมเกมการศึกษา

 

กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง                กิจกรรมเกมการศึกษา่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

     พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดรวบยอด การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดหมวดหมู่ เกมการศึกษา การเรียงลำดับเหตุการณ์ การคิดแก้ปัญหา ความยากง่ายตามลำดับ พัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ เช่น  เกมตัดต่อ  เกมโดมิโน  เกมจับคู่ เป็นต้น
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเข้าจังหวะwww.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th