ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คณะกรรมการสถานศึกษา

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

 

 

ลำดับ

 

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายโชคปชา
เชาว์สังเกตุ

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายชาติชาย
มหาภาพ

รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

  นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4

 

นางสมใจ
ธนวจีรัณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

5

 

นายประสาน
ปิ่นมิ่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6

 

นายดำรงศักดิ์ กฤษณมิษ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

7

นายชัยพล 
เขมปัญญานุรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

8

 

นายสมเกียรติ โสภณอุดมสิน

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

9

 

พระใบฎีกาพรพิทักษ์ ฐิตปุญโญ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

10

 

นายสัญญา
สังข์แก้ว

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 

๑1

นายเกรียงไกร  เขียวรอด

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

๑2

 

นางสาวพิราภรณ์ ขบวนฉลาด

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑3

 

นางสาวอัญธิกา  ศรีบุญเรือง

กรรมการผู้แทนครู

 

๑4

 

สิบโท ดร.ศักดา  แจ่มแจ้ง

กรรมการ/เลขานุการ

 

 www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th