ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ผู้ช่วยครู

ผู้ช่วยครู

  นางอภิณห์พร  ธนพัฒน์วฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ) 
นางรมณ  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี
นางสาวมนธิชา  ไตรทอง
ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาตรบัณฑิต
                      (ศษ.บ.)
 

นางวงศ์จันทร์  ทรัพย์สกุล
ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ) 

นางสาคร  วรฉัตร
ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี 
   
     

นายพิชัย  นาโห้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 

 

นายไพฑูรย์  เพ็งกระจ่าง
ตำแหน่ง นักการ
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

 www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th