ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ผู้ช่วยครู

ผู้ช่วยครู

 

นายณรงค์ชัย  ทองสาร
ตำแหน่ง ผุู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. ศิลปะอุตสาหกรรม

นางสาวดรรชนี  ธรรมสโรช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. บรรณารักษ์

นางสาวเย็น  แดวดี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
                    ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง
ตำแหน่ง ผู่้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวสุกัญญา  ศรีเสน
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
 วุฒิการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นาเสาวลักษณ์  พันธ์ทอง
ตำแหน่ง ผู่ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

นายสงกรานต์  ขันสมบัติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาไทย

 นางสาวฐิติมา  พุ่มพวง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย

 

   นางชาลิสา  ก้านขาว
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย
 

 นาเสาวกมลทิพย์  นาคเล็ก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ นาฎศิลป์

 นางสาวดารากร  อ่อนน้อม
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ดนตรีสากล
นายณัฐพล  โต๊ะศิลา
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. พลศึกษา
นางสาวฝนแก้ว  แพทย์นุเคราะห์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ.ภาษาไทย
   นางสาวพัชรวี  สิริเวชพันธ์ุ
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวสุภัสสร  วงค์หลัง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. คณิตศาสตร์
 

นางสาวหทัยชนก  ทองรอด
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ชีววิทยา

นางสาวอัญญารัตน์  มาหาร
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา  ค.บ. สังคมศึกษา
นางจนิตย์  ตันสถิตย์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย
       
       

 

 


 

 

 www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th