ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ประวัติการรับราชการ

สิบโทศักดา  แจ่มแจ้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

 

ประวัติการศึกษา

ระดับ โรงเรียน จังหวัด ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเดิมบาง สุพรรณบุรี 2528
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 2531
มัธยศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ 2534
อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพฯ 2536
ประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพฯ 2537
ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฎจันทรเกษม  กรุงเทพฯ 2539
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2547
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยทองสุข  นครปฐม 2553
       

 
ประวัติรับราชการ

พ.ศ. ตำแหน่ง
2537 กองดุริยางค์ทหารบก กองทัพบก
2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3   โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  จ.ชัยนาท
2545 เจ้าหน้าที่สันทนาการ ระดับ 4 ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครนครปฐม
2547 อาจาย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
2550 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมช่วยราชการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนา(สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม
2552 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา
2553 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เทศบาลตำบลด่านสำโรง  จนถึงปัจจุบัน
www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th