ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ภาพกิจกรรม

 

  

 

 

 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
กิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2557
หน้า 1/1
1
[Go to top]www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th