ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วิสัยทัศน์โรงเรียน


                              ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามประเพณี ตามระบอบประชาธิปไตย
3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ
5. พัฒนา อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.ส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดพัฒนาการรอบด้านเหมาะสมกับวัย
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการมีสุขนิสัยที่ดี
4.จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเรียนรู้โดยการกระทำหรือลงมือปฏิบัติ  (Learning  by  doing)
5.จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์ที่มี ความหลากหลาย
7.จัดสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน  อาคารประกอบทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8.จัดหาสื่อที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยให้พอเพียง
9.จัดการประเมินพัฒนาการให้ครอบคลุมตัวชี้วัดโดยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
10.พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
11.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th