ประวัติโรงเรียน

 

 

ประวัติโรงเรียน

 

      โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ 2299 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10270 หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-3899  โทรสาร 02-757-3899 เว็บไซต์ www. atdsr.com ,  E-mail : atdsr.da@gmail.com  , Facebook : atdsr smile ( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง ประมาณ 1  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่  57  ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับอนุบาล 1 -3  และ ระดับประถมศึกษา 1-6

 สภาพทั่วไปของชุมชน

           สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลด่านสำโรง  มีจำนวนครัวเรือน 11,742  ครัวเรือนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สถานีอนามัยตำบลสำโรงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ  เทศบาลตำบลด่านสำโรง วัดด่านสำโรง ชุมชน ช.พรชาติ  ชุมชนปิ่นแก้ว ชุมชนจัดสรรใหม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ค้าขาย เนื่องจาก  ประชากรส่วนใหญ่ อพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา