ตราประจำโรงเรียน

 

                         ตราประจำโรงเรียน

 

                                                                          

ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปวงกลม มีต้นสำโรงอยู่บนเขื่อนกั้นน้ำ

****************************************************************

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว  หมายถึงความเจริญงอกงาม

                                                                                                  สีส้ม     หมายถึง    ความแข็งแรง มั่นคง

 

****************************************************************

อักษรย่อ

อ.ท.ด.

 

 

 ****************************************************************

 

คติพจน์

 

  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

 

     ซื่อสัตย์    หมายถึง  การมีความซื่อตรง มีสัจจะและความจริงใจ ไม่เบียดเบียน รู้จักความพอดี ไม่เห็น

                               แก่ตัว

     มีวินัย     หมายถึง  การมีระเบียบ รักษากฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความประพฤติจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมี

                              ความสุข

     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ